جمعه 16 دی‌ماه سال 1390
یک همدم خوب یک همدم ساکت است

همه چی در تیتر بود، توضیح لازم داره؟ خوب معنی تیتر ینی اینکه...

یاد بگیریم گوش و حمایت کنیم تا یک همدم خوب باشیم

یک هم"دم" خوب در آن زمان "دم"، هم-راه فرد است

همین

همراه بودن کفایت میکند خیلی موقه ها