چهارشنبه 11 آبان‌ماه سال 1390
الیس الله بکاف عبده

سه حرف دارد ...

            اما برای پر کردن تنهایی ها حرف ندارد ...

                                                                  خدا