شنبه 23 مهر‌ماه سال 1390
اعتراض به غرب تهران

روزگاری داشتیم برای خودمون

دوسالی بیش بود که یادگار امام (ره) مسیر رفت و امد درس و دانشگاه و کار و فامیل هام بود.

خلوت و سرراست

اما یکی دوماهی است خیلی بد شده

داره به بدی بزرگراه همت و حکیم میشه، اونم کی؟ اول صبح

ای غرب نشینان تهران...

اعتراض خودم رو به این وضع اعلام میکنم، برای اعتراض عملی صبح ها زودتر می زنم بیرون

اما شما بدونید، تهران جای زندگی نیست، منم پام گیره، به محض رها شدن ، از این دیار آلوده (هوا و فرهنگ و ... ) خواهم کند انشاءالله....

اگرم نتونم بکنم مثل این چند سال اخیر اینقدر از شهرتون دور میشم که انگار نیستم توش!

خلاصه این چه وضعه یادگار امامه؟ راه یکربعه نیم ساعت میشه؟