دوشنبه 1 شهریور‌ماه سال 1389
گمشده ام را آب یاری کنید ...

گلی داشتم

گلی کان را مدت ها قبل کاشتم

گلی داشتم

گلی خوش بو، گلی یک رنگ

گلم اسم ش محبت بود

گلم خاک ش صداقت بود

گلم آب اش رفاقت بود

گلم باغش دیانت بود 

گلم تنها ... گلم عاشق

گلم، یکتا گل باغم 

گلم یکتا نه تنها بود

گلم در خاک، گلم تشنه

گلم گمگشته و تشنه ...