شنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1391
برادری استعمار و استحمار در حکومت و افکار

بعضی کشورشان استعمار است

          و بعضی کشورشان استحمار استکبار!

افکار بعضی نیز استعمار مرتدین است 

      و افکار بعضی استحمار حماقت خودشان!


اینگونه است که جهانی داریم که سازمان های بین المللی اش آنگونه هستند که در کشوری از دیکتاتور آدم کش آن حمایت می کنند تا شیعیان را نسل کشی کند (بحرین) و در کشور از سلفی ها و وهابی ها حمایت کند تا با حکومتی که به اسلام نزدیک است و دشمن اسرائیل بجنگد (سوریه)...


و اینگونه است که در کشوری که سرتاسر آن انوار هدایت الهی است، دشمنان حکومت اسلامی و اسلام داریم، تن و فکرشان استعمار و استحمار حماقت و لج بازی بچگانه شان است و بس....