جمعه 4 آذر‌ماه سال 1390
این دو سرچشمه شیرینی ها

موفقیت و شادکامی سرچشمه گرفته از آرامش هستند...


رابطه بسیار مستقیمی بین آرامش روح و آرامش ذهن وجود دارد، ذهنی که آرامش نداشته باشد، باعث خستگی جسم می شود و جسمی که آرامش نداشته باشد، ممکن نیست روح ش آرامش بگیرد.


در نتیجه آرامش روح و جسم به آرامش ذهن وابستگی شدیدی دارد، آرامش ذهن هم از آرامش چشم و گوش و رفتار اطرافیان سرچشمه می گیرد.


بنابر این آرامش ذهن نیاز به صبر و خودداری های بسیاری دارد، خود داری از ارتباط با افرادی که از پایه آرامش ندارند، خودداری از دیدن و شنیدن خیلی چیزها و ارتباط با آن چیزی که سرچشمه آرامش است...


خلاصه این ها می شود رعایت تقوا و کسب معنویت
آنکه به دنبال موفقیت و شادکامی و سعادت دو دنیاست، با دست اندازی به این دو سرچشمه، می تواند به همه آن آرامش هایی که ذکر شد دست پیدا کند...


رعایت شدید تقوا، تقویت رابطه با خداوند مهربان و بخشنده