چهارشنبه 15 تیر‌ماه سال 1390
سر گردان های بی حیا

از منتها الیه سمت چپ یه خیابون باریکِ دوبانده منحرف به سمتِ راستِ خیابان

متوجه بوغغغ رانندگان نبودند

سروار بر موتور و عصبانی به دو سرنشین ماشین دقت کردم

چون آقتاب گردان هایی سرشان هماهنگ از جلو به سمتِ راست و عقب می چرخید!

چشم چرانی می کردند این هرزه های بیمار!


شرم آور بودن این زشت کار و بیماری آن یک نفر اگر بیشتر از این دونفر نباشد کمتر نیست! 


اگر حدیث" نگاه به نامحرم تیری از تیرهای شیطان است" در دنیای حقیقی عملی می شد، فکر کنم کسی از این بیمارها از جراجت های عمیق و زیاد زنده مانده بود!