پنج‌شنبه 9 تیر‌ماه سال 1390
برنامه ریزی اعتراض و اغتشاش مدنی در آینده نزدیک

بگذار این روزهای مسافرت شان به خانه خدا بگذرد، کمی مهربانی خدا را مزه مزه کنند.

بعد از برگشت از مسافرت شان، دست به اغتشاشی مدنی برای گرفتن حق و حقوقی می کنیم که سخت نادیده گرفته می شود.

دیگر اینجا جای راهپیمایی سکوت نیست، جای کودتاست!