شنبه 14 اسفند‌ماه سال 1389
نیازمندی ها

این روزها دلم سحر خیزی دوران خدمت رو می خواد

امید به آینده ای که در طول روز موج می زد و لقیان می کرد

ذوقی که موقه خروج از در پادگان بسمت خونه فوران می کرد

و شادابی بی خود اون روزها به امید آینده و دنیایی کار که منتظر منند!