چهارشنبه 1 دی‌ماه سال 1389
پافنگ و ترکودن سرباز

پا فنگ شدن عبارت است از اخراج شدن از یک یگان خدمتی و انتقال پیدا کردن به یگانی که سخت تر است به عنوان تنبیه سرباز که عواقبی مانند بد شدن جای خدمت و سخت گرفته شدن بهش توسط ارشدهای جایگاه جدید است که "جدیدی دادن " نامیده می شود.


جدیدی دادن، عبارت است از به کار و بیگاری گرفته شدن توسط ارشدهای آن یگان خدمتی و حرف زور شنیدن از آنان که "پدر یا حتی مادر خدمتی" فرد نامیده می شوند.


پدر خدمتی بودن یعنی اینکه آن فردا بیش از 12 ماه و حتی 20 ماه در آن محل خدمت کرده و حق پدری و حتی مادری بر سربازان جدید دارد که ارشد قسمتی نیز می باشد. وظیفه توجیه و کنترل کردن سربازان جدید هم با این پدر و مادرهای بعضا  ظالم می باشد.

در روز ورود هم به عنوان تیکه انداختن سربازان قدیم به هم میگن " اِ دخترا یا پسرای من اومدند؟ :)) " و از این چیزها :دی


ترکودن سرباز هم همان زیرآبزنی می باشد که کار جوانمردانه ای نیست در اکثر موارد.