سه‌شنبه 30 آذر‌ماه سال 1389
جوجه های خود را بشمارید...

قبل از اینکه دیگران جوجه های شما رو بشمارند.


امشب یه دوست خوب ازم پرسید: امشب شب یلداست،‌جوجه هات رو شمردی؟

یه لحظه یاد این حدیث افتادم که می فرماید اعمال خود را حساب رسی کنید،‌ قبل از اینکه به حساب شما برسند....


چه حس غریب و سنگینی بود یک لحظه ....