X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شنبه 6 شهریور‌ماه سال 1389
کدام ماه دوم؟ به تو هم میگن عاشق؟


تو اگر عاشق ماه بودی، توی آسمون دلت دنبال ماه دوم نمیگشتی!


رفت و قتی زنی نکو در راه‎         شده از کارهای مرد آگاه
دید مردی جوان مر آن زن را‎        کرد پیدا در آن زمان فن را
      بر پی زن برفت مرد به راه ‎        زن زپس کرد با کرشمه نگاه
 کای جوانمرد بر پیم به چه کار‎        آمدستی به خیره، رو بگذار!
       مرد گفتا که عاشق تو شدم ‎        ای چو عذرا، چو و امق تو شدم
      بیم آن است کز غم تو کنون ‎        بدوم در جهان شوم مجنون...
      ظاهر و باطنم به تو مشغول        گشت و شد از جهانیان معزول
      کرد حیلت بر او زن دانا ‎        زانکه آن مرد بود بس کانا
  گفت گر شد دلت به من مشغول ‎        شد و جودم کنون تو را مبذول   
 گر تو بینی جمال خواهر من        بنگری ساعتی شوی الکن
همچو ماه است در شب ده و چار ‎        بنگر آنک چو صد هزار نگار         
        مرد کرد التفات زی پس و، زن        گفت: کای سر بسر تو حیلت و فن
عشق و پس التفات زی دگران ‎        سوی غیری به غافلی نگران؟
   زد و را یک تپانچه بر رخسار ‎        تا شد از درد چشم او خونبار
گفت «کای فن فروش دستان خر ‎        گر بدی از جهان به منت نظر... 
ور و جودت به من بدی مشغول ‎        نبدی غیر من سرت مقبول!    

سنایی
پ ن: 1 - 2 - 3