یکشنبه 31 مرداد‌ماه سال 1389
در آغوش خدا ...

اندوهگین تنگی و فشار نباش

شاید در آغوش می فشاردت ...