شنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1389
مبتلای دوست ...

سلام علیک ...


باد صبا!گذر کنی اردرسرای دوست               

                                              برگو که دوست سر ننهد جز به پای دوست  


  من سر  نمی نهم مگر اندر قدوم یار                    

                                              من جان نمی دهم مگر اندر هوای دوست


کردی دل مرا ز فراق رخت کباب                                

                                               انصاف خود بده که بود این سزای دوست؟


مجنون اسیر عشق شد ، اما مثل من نشد            

                                             ای کاش کس چو من نشود مبتلای دوست


منبع: دیوان امام خمینی (ره)